Najpomembnejši izvedeni in tekoči projekti

NAJPOMEMBNEJŠI  IZVEDENI  IN  TEKOČI  PROJEKTI:

 • Projekt Javna skupna zasaditev biodiverzitetnega vrtička v urbani Ljubljani z učenci ljubljanskih šol in hkrati člani naše Mreže Šolskih ekovrtov. Sofinancirano s strani Mestne občine Ljubljana. Februar – oktober 2014.
 • Projekt Mind the CAP – Organic for a sustainable future”, sofinanciranje Evropske Unije, Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja. 2013-2014.
 • Coordinating Organic plant Breeding Activitiesfor Diversity (COBRA): Evropski raziskovalni projekt v okviru ERA-NET “CORE Organic II – Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming”. 2013-2015.
 • Projekt Trubarjeva zelena tržnica. Sodelovanje s kulturnim društvom Prostorož in Mestno občino Ljubljana. 2012-2013.
 • Projekt Ekopartner. ITR je v začetku letošnjega leta pričel s projektom Partnerstvo za razvoj ekološkega kmetijstva (EKOPARTNER) skupaj s švicarskim partnerjem – Raziskovalnim inštitutom za ekološko kmetijstvo FiBL. Projekt je namenjen spodbujanju in krepitvi partnerstva med neprofitnimi organizacijami na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji in Švici.Konkretna vsebinska področja projekta so: prenos znanja v ekološkem kmetijstvu, skupno raziskovanje na področju ekološkega kmetijstva.
 • Sodelovanje v partnerskem projektu z naslovom »Sustainable Viticulture on Farm« v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Sofinancer: Grundtvig partnerstvo. 2012-2013
 • Sodelovanje v projektu študije “Evaluation of the EU legislation on organic farming”. Koordinator: Johann Heinrich von Thünen Institute. Financer: Evropska komisija. 2012-2013
 • Raziskovalni projekt Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji v okviru Ciljnega raziskovalnega programa»Zagotovimo.si hrano za jutri«. Partnerji: Univerza v Ljubljani (FF), Univerza v Mariboru (FKBV, FOV). 2011-2013
 • Projekt Šolski ekovrt se je začel 15.1.2011, s podporo Švicarskega prispevka. Ob zaključku projekta je sredi leta 2012 projekt prerasel v program Šolski ekovrtovi, z bogatim naborom dejavnosti za podporo šolam in vrtcom pri oblikovanju, razvoju in učni rabi šolskega ekovrta.
 • Sodelovanje z ustanovo Umanotera v projektu Plan B za Slovenijo. 2011
 • Vodenje procesa oblikovanja akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo v Črni Gori in izdelava predloga akcijskega načrta; “Technical Assistance with Developing a National Action Plan for Ministry of Agriculture and Rural Development Montenegro”. Sofinancer: Organic Agriculture Development Programme, MAFWM. 2011
 • Sodelovanje z ustanovo Umanotera v projektu Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. 2011
 • Evropa 2020 – zadnji vlak za trajnostno kmetijstvo v Sloveniji?, Sofinancer: Urad vlade RS za komuniciranje, 2012.
 • Civilna družba kot partner pri določanju in doseganju ciljev EU 2020 in NRP, ter konkretni predlogi za okolje – kmetijstvo, Sofinancer: Urad vlade RS za komuniciranje, 2011.
 • Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015″, v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 (V4-0514-09). izvajalci Inštitut za trajnostni razvoj in Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. Sofinancerji: Javna agencija za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008 – 2010.
 • Razprava slovenskih organizacij civilne družbe o Strategiji Evropa 2020 na osnovi Manifesta Pomladne zveze, Sofinancer: Urad vlade za komuniciranje, 2010
 • »Skok naprej: izvajanje acijskega načrta za ekokmetijstvo«. Partnerji v projektu: Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije – ZEKOS, Umanotera, Debio (Norveška). Sofinancerji: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem, julij 2008 – december 2009.
 • »Prispevek NVO k Akcijskim načrtom za ekološko kmetijstvo – EU in nacionalni«. Sofinancerji: EU/PHARE SPP, Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004-2005.
 • »Skupni spletni portal EKOKMETIJSTVO« (Skupni spletni portal nevladnih organizacij o ekološkem kmetijstvu). Sofinancer: Urad vlade RS za informiranje, 2005
 • Razvojni projekt »Preusmerjanje kmetij na območju Mestne občine Ljubljana v ekološko kmetijstvo«(1998-2009). Spodbujanje preusmerjanja kmetij z območja MOL v ekološko kmetijstvo in strokovno-tehnična pomoč kmetijam pri preusmerjanju. (Sofinancer: Mestna občina Ljubljana)
 • Razvojni projekt »Kmečka tržnica  z ekološkimi živili v Ljubljani«. (Vzpostavitev in razvoj prve slovenske tržnice z živili iz nadzorovane ekološke pridelave.) Sofinancer: Mestna občina Ljubljana, 1999-2009.
 • »Ekološka kmetija kot učna delavnica varstva okolja in narave«. Oblikovanje in nadaljnji razvoj sodelovanja med osnovnimi šolami in ekološkimi kmetijami z namenom izobraževanja otrok o okoljskih temah. Ljubljana, 2000-2009.
 • »Ekopraznik v Ljubljani« je največja slovenska prireditev, namenjena predstavljanju ekoživil, ekološkega kmetijstva in ponudbe za eko in zdravo življenje. Poteka vsako leto v Ljubljani na Pogačarjevem trgu v začetku septembra, od leta 2002 dalje.
  Dosedanji ekoprazniki v Ljubljani:
  1. ekopraznik (2002)
  2. ekopraznik (2003)
  3. ekopraznik (2004)
  4. ekopraznik (2005)
  5. ekopraznik (2006)
  6. ekopraznik (2007)
  7. ekopraznik (2008)
  8. ekopraznik (2009)
  9. ekopraznik (2010)
 • Partner v raziskovalnem projektu »Nadaljnji razvoj politike ekološkega kmetijstva v Evropi, s posebnim ozirom na širitev EU (EUCEEOFP)«, Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement. Sofinancer: Evropska komisija, 5. okvirni raziskovalni program Evropske unije. 2003-2005.
 • Partner v projektu »Evaluation of European Organic Farming Action Plan (ORGAP)«. Določitev indikatorjev, spremljanje implementacije nacionalnih in EU akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo. Sofinancer: Evropska komisija, 6. okvirni raziskovalni program Evropske unije. 2005 – 2008.
 • Partner v projektu »Sustainable Europe – Rural Educational Centres (SEREC)«. Ustanovitev mrežne povezave med centri za trajnostni razvoj podeželja. Partnerji: Ecological and Cultural Assosiation “Seed” (PL), Field Studies Council (UK), Brenderup Folk High School (DK), “People and Water” (SK), Tipperary (NR) Vocational Education Committee (IR), Italian Landscape Exploration (IT), National Youth Association for Family Action (PT), Provincial Rural Advisory Centre  (PL), Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences – Agricultural University (PL), ITR (SI). Sofinanciranje Program Socrates/Grundtvig, EU, l. 2004-2005. 
 • Sodelovanje v mednarodnem projektu (7 partnerjev iz 8 držav) »Organic Farming Inputs (ORGIN)«. Projekt je posvečen preučevanju inputov (gnojila, semena, sredstva za varstvo rastlin, krma…) v ekološkem kmetijstvu v državah Evropske unije, z namenom uskladitve predpisov in prakse na ravni EU. Projekt sofinancira Evropska unija, l. 2004-2005.
 • Sodelovanje v mednarodnem projektu »Organic Farming Revision (ORGREV)«.Projekt je posvečen pregledu stanja standardov in zakonodaje za ekološko kmetijstvo in možnostih za harmonizacijo na ravni EU. Projekt sofinancira Evropska unija, l. 2005-2006.
 • Partner v EU projektu »YouthFarm«, priprava izobraževalnega paketa in sistema za mlade kmete v novih članicah EU. Program Leonardo da Vinci, EU, l. 2004-2005.
 • Partner v projektu »Okoljski center«, skupni projekt 5 NVO za vzpostavitev centra za varstvo okolja, 2004-2005.
 • Partner v projektu »Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO)«. Projekt je posvečen preučevanju aktualnih težav in iskanju rešitev na področju ekološke reje živali – zdravje živali in varnost živil. 19 partnerjev. Sofinanciranje Evropske unije, Skupna akcija (Concerted Action) EU QRLT – 2001 – 02541, l. 2003-2005.
 • Partner v projektu Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti.Partnerji: FF – Oddelek za geografijo, BF – Inštitut za agrarno ekonomiko, Inštitut za trajnostni razvoj. ITR je preučeval razvoj in stanje trženja ekoživil v Sloveniji ter potenciale za trženje slovenskih ekoživil. Sofinancerji: MZ, MKGP(CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006); 2004.
 • Partner v projektu »GSO in ekološko kmetijstvo«. Organizacija in izvedba 8. Ekosimpozija Alpe Jadran v Ljubljani, na temo uporabe gso v (ekološkem) kmetijstvu. Partnerstvo z Zvezo BIODAR. Sofinancerji: Delegacija EK v Sloveniji, Mestna občina Ljubljana, MOPE. L. 2004-2005.
 • »EkoAgroTurizem«. Vzpostavljanje osnov za razvoj zelenega turizma na podeželju / ekoloških kmetijah: specialistično usposabljanje, informativni seminarji, priprava in izdaja izobraževalnega gradiva – priročnika; ponudba ekoturističnih kmetij na www.itr.si. Sofinancerji: EU/PHARE SPP, Urad vlade RS za informiranje. 2003.
 •  Projekt »Odstranimo ovire za trajnostni razvoj podeželja«. Regionalne delavnice, zaključna nacionalna konferenca in izdaja publikacije o ovirah za trajnostni razvoj podeželja, z vidika vstopa Slovenije v EU. 2002, Sofinancerji: Delegacija Evropske komisije v RS (program PHARE SPP), Urad vlade RS za informiranje. 2002.
 • »Koalicija nevladnih organizacij za trajnostni razvoj podeželja in kmetijsko-okoljski program«.Vzpostavitev koalicije okoljsklih NVO z namenom promocije trajnostnega razvoja podeželja ter usposobitvi okoljskih NVO za lobiranje za okoljsko ustrezno kmetijsko politiko, s pomočjo izboljšanja znanja NVO glede kmetijske politike na nacionalni in EU-ravni. Sofinancerji: Ministrstvo za evropske zadeve, Urad vlade RS za informiranje. 2002.
 • Projekt »Izvajanje živalim prilagojene reje na slovenskih kmetijah v skladu z zahtevami EU«.Izobraževanje o ekološki živinoreji na 2 ravneh: 2-dnevno izobraževanje za domače strokovnjake in 4 enodnevni tematski seminarji na terenu (gradnja/preurejanje hlevov, reja in prehrana govedi/drobnice). Sofinancer: Delegacija Evropske komisije v Sloveniji (PHARE SPP). 2001.
 • Partner v mednarodnem projektu »Eco-agroturismo« (Nosilec: AIAB – Assoziazione Italiana Agricultura Biologica, Italija; partnerske organizacije: AGÖL – Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, Nemčija; ITR Slovenija). Raziskava stanja v treh državah ter razvoj izobraževalnega programa za trajnostni turizem na ekoloških kmetijah. Program Leonardo da Vinci (financiranje Evropske komisije), l. 2000-2001.
 • »Vstop v EU – priložnost za trajnostno kmetijstvo, zavarovana območja in podeželje«. Serija 5 regionalnih posvetov z delavnicami za udeležence (kmetje, NVO, lokalne skupnosti, javne službe…) in zaključno nacionalno konferenco. 2000, Sofinancerji: Delegacija Evropske komisije v RS (program PHARE SPP), Urad vlade RS za informiranje Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
 • Partnerstvo v raziskovalno-razvojnem projektu »Soil and water management in agricultural production in urban areas of CEE/NIS countries« (Ravnanje s tlemi in vodo v kmetijstvu v urbanih območjih držav Srednje in Vzhodne Evrope). Mednarodni projekt, koordinator ETC Netherlands. Sofinancer: Evr. komisija DG XII (Inco-Coopernicus Program). 1998-2001.
 • Raziskovalni projekt »Standardizacija in nadzor ekološkega kmetijstva« (Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ciljni raziskovalni program), 1998.
 • Koordinacija mednarodnega razvojnega projekta »Certification of Ecological Farms in Slovenia, BiH and Croatia«, l. 1998-99, v okviru katerega je bilo organizirano izobraževanje za nadzornike ekoloških kmetij iz 3 držav (sofinancer: REC – Regionalni zavod za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Budimpešta, Ministrstvo za okolje in prostor RS).
 • Razvojni projekt »Vrt biotske raznovrstnosti v bodočem regionalnem parku Snežnik«. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, 1999.
 • Projekt »Kmetijstvo in voda« – predstavitev problematike onesnaževanja voda s strani kmetijstva (Sofinancerji: Ministrstvo za okolje in prostor, ZOD, 1997).
 • Projekt »Prvo slovensko združenje za ekološko kmetijstvo«. (1997).
 • Izdelava »Priporočil za ekološko kmetijstvo v Sloveniji« (maj 1996), ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano l. 1997 izdalo kot brošuro.
 • Izdaja informacijskega paketa »Kmetijstvo za prihodnost»: brošura, zloženka in plakat o ekološkem kmetijstvu (sofinancerji: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Schweisfurth Stiftung, 1996).